Verhuurvoorwaarden.

 

Algemene voorwaarden van Verlaan Verhuur.

 

 • Huur.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de goederen die vermeld staan in de huurovereenkomst, welke is gesloten tussen Verlaan Verhuur                                         
( Willaertstraat 26, 5344AB Oss) en de in de overeenkomst met naam genoemde huurder. 
Goederen blijven onder alle omstandigheden eigendom van de verhuurder en zijn altijd zonder enige beperking terug te vorderen.
 

 • Prijzen.

Prijzen gelden ( tenzij anders overeengekomen ) per dag. Als de goederen de dag ervoor geleverd of de dag erna opgehaald worden zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

Indien in de huurperiode een gedeelte van een dag valt wordt dit ook gezien als een hele dag. 
Afwijkende afspraken dienen op de verhuur bon vermeld te worden

 

 • Voor de huurder.

De huurder dient voor het in gebruik name van de  goederen deze zelf te controleren en eventuele manco’s en beschadigingen direct te melden aan de verhuurder. De huurder is gedurende de gehele huur periode zelf aansprakelijk voor verlies en/of beschadigingen aan de gehuurde goederen. 
Reparatie kosten, vervangen van vermiste goederen of onderdelen daar van en eventuele reiniging kosten  worden in rekening gebracht bij de huurder.                                                                                                                                                          
De huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventuele vergunningen en/of goedkeuringen.                                                                                                                                      
Het is niet toegestaan om gehuurde goederen uit te lenen of door te verhuren aan derden. 
Bij overtreding zijn de goederen direct terug te vorderen zonder dat de verhuurder verplicht is de betaalde huurprijs terug te betalen.                                      
Gehuurde goederen dienen in dezelfde staat als geleverd terug bezorgd te worden. Versieringen, verlichting en verwarming mogen alleen 
geplaatst en/of aangebracht worden zonder dat deze schade kunnen veroorzaken aan gehuurde goederen 
( denk aan schroeischade aan tentdoeken e.d. ).                                                                                         
Open vuur ,  gebruik van barbecue en plaatsen van gas heaters in de tenten is niet toegestaan. 
Schade aan de goederen of reiniging kosten worden bij de huurder in rekening gebracht.
 

 • Bezorging.

Gehuurde goederen worden door verhuurder zelf bezorgd en-of opgehaald. De huurder dient er voor te zorgen dat er op de afgesproken bezorg dag en tijd iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, deze persoon moet zich op verzoek kunnen legitimeren. Indien niemand aanwezig is heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst te annuleren. Ontstane kosten zoals transportkosten en inkomsten derving zijn voor rekening van de huurder.
 

 • Overmacht.

De verhuurder heeft het recht om bij slechte weersomstandigheden ( door de verhuurder zelf te beoordelen) de verhuurovereenkomst te annuleren zonder dat de huurder recht heeft op schade vergoeding. Ook door andere externe omstandigheden zoals brand of diefstal en het niet bereikbaar zijn van de afgesproken locatie, is dit van toepassing.

Eventuele al betaalde bedragen van de gehuurde goederen zullen worden terug betaald.

 

 • Reparatie.

Het is niet toegestaan dat de huurder zelf, eventuele aangerichte schade repareert.
 

 • Waarborgsom.

De huurder is verplicht om voor het in ontvangst nemen van de goederen een van te voren afgesproken waarborgsom te geven. Deze kan van te voren per bank worden overgemaakt of contant worden voldaan bij aflevering. Eventuele kosten voor reparatie en/of  reiniging kosten  of andere gemaakte kosten worden met de waarborgsom verrekent. Bij juiste teruggave van de gehuurde goederen word de waarborgsom direct terug gegeven bij contante betaling of dezelfde dag nog terug gestort indien deze vooraf per bank is over gemaakt.
 

 • Verzekering.

 De gehuurde goederen zijn niet verzekerd zolang deze in het bezit zijn van de huurder. De huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

 

 • Schade.

Veranderingen en reparaties aan gehuurde goederen mogen alleen door de verhuurder of in opdracht van de verhuurder worden verricht. Schade moet direct aan de verhuurder worden gemeld. Indien schade is ontstaan buiten de schuld om van de huurder, door bijvoorbeeld slijtage, heeft de huurder recht op vervangende en vergelijkbare goederen gedurende de rest van de huur periode.                                                                                                                      
Schade ontstaan door het aanbrengen van noodzakelijke tentharingen en/of verankeringen worden door de verhuurder niet vergoed.                                                                                        
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de gehuurde goederen veroorzaakt aan derden als gevolg van het gebruik  van de gehuurde goederen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 • Annulering.

Indien de huurder de huurovereenkomst annuleert , is de huurder een schadeloosstelling verschuldigd aan de verhuurder.                                                                     
( in verband met inkomsten derving ).                                                                                                                                                        

De schadeloosstelling wordt als volgt berekent;

20% van de totale prijs bij annulering tot 7 dagen voor de huurperiode.

40% van de totale prijs bij annulering tot 2 dagen voor de huurperiode.

75% van de totale prijs bij annulering tot 1 dag voor de huurperiode.
 

 • Betaling.

De huurprijs dient, tenzij anders is over een gekomen, 1 dag voor het in ontvangst nemen van de goederen te zijn overgeschreven op onze bankrekening of contant te worden voldaan bij aflevering van de gehuurde goederen.                                                                                           
Bij in gebreke blijven van betalen wordt de huurovereenkomst door de verhuurder ge-annuleert zonder dat  de huurder aanspraak kan maken op enige schade vergoeding.

Indien de eventueel afgesproken betalingstermijn is overschreden, bent u als huurder automatisch in gebreke en kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en gerechtelijke stappen tot inning van de factuur worden genomen. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor rekening van de huurder.

 • Op alle gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, deze overeenkomsten worden geacht  in het Nederlands te zijn gesloten.